Wu Wen Xi Dong

Wu Wen Xi Dong is a 2013 Drama film. Directed by Fangfang Li, the film stars, Ziyi Zhang, Russell Wong as General, Leehom Wang, Chen Chang, Xiaoming Huang, Paul Philip Clark as US Airman, Chen Yao. A brief summary of Wu Wen Xi Dong; summary not found.