Journey to the West: Conquering the Demons

Conquering the Demons ”Xi You Xiang Mo Pian” is a 2013 Adventure, Comedy, Fantasy film. Directed by Stephen Chow, Chi-kin Kwok and the film stars, Qi Shu as Miss Duan, Zhang Wen as Xuan Zang, Bo Huang as Sun Wukong, Show Luo as Prince Important, Shing-Cheung Lee as Sand Monk, Bingqiang Chen as KL Hog, Sihan Cheng as Master Nameless, Yu Xing as Fist of the North Star, Zhengyu Lu as Killer Yi, Chi Ling Chiu as Killer Er, Di Yang as Killer San, Chrissie Chow as Killer Si, Hangyu Ge, Min Hun Fung as Taoist Priest, Lun Yeung as Mayor, Chaoli Zhang as Almighty Foot, Wenhui He as Maple, Yixin Tang as Blossom, Yichun Chen as Gao Family Inn Manager, Zhanling Liu as Gao Family Inn Manager, Xiaochuan Huang as Leader of the Sand People, Yuwen Zhang as Sheng, Min Xu as Mrs. Gen, Jing LI as Gen, Weifu Zhang as Grandpa Gen, Fulin Fan as Muscleman, Qihua Dai as Lan, Kaijie Zhong as Lan’s Baby, Jingjing Xie as Fat Lady, Qianwen Yu as Fat Lady’s Husband, Wushuang Kong as Singing Girl, Gaoji Li as Taoist Priest Fook, Feifei Wen as Monk Lu, Haisen Huang as Monk Shou. A brief summary of Journey to the West: Conquering the Demons; summary not found.